Contact us


Agro-Soyuz Holding

52005, Ukraine, Dnepropetrovsk region,
Dnepropetrovsk district, Yubileyny town, 1, Nizhnedneprovskaya street
tel./fax: +38 (056) 370-04-55, 370-04-35
e-mail: secret@agrosoyuz.com

Agro-Soyuz Company (distribution of spare parts):
tel./fax:+38 (0562) 31-14-00
e-mail: parts@agrosoyuz.com

Agro-Soyuz Projects (agricultural consulting): :
Cell: +38 (095) 470-70-96, +38 (096) 007-95-51
e-mail: agro-projects@agrosoyuz.com

Private Joint-Stock Company “Agro-Soyuz” (Model agricultural enterprise):
tel./fax:+38 (05663) 5-33-00, 5-33-01, 5-33-02
e-mail: modelagro@agrosoyuz.com